? שער יוסף שער יוסף

 

על שם החיד"א זיע"א

 

אתר פרטי שייך לרב יוסף שני private website of Rav Yosef Shani
 

Email: jo.shabtai@gmail.com


את ספריו של הרב שני ניתן לרכוש באתר של הרב משה ארמוני
 http://store.armoni.info

טלפון: 02-5868041


ברוך הבא אורח English    עברית


חיפוש באתרגן עדן, גיהנם וכף הקלע - חלק 3 - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:38
גן עדן, גיהנם וכף הקלע - חלק 3 - הרב יוסף שני שליט"א

393 צפיות


מסע נפש, גן עדן, גיהנם שדים וכף הקלע - חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:35
מסע נפש, גן עדן, גיהנם שדים וכף הקלע - חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א

504 צפיות


חומר ואנטי חומר , מסע נפש, גן עדן וגיהנם, חייזרים ועבמי"ם - חלק 1 - הרב יוס
23/08/2016 - 08:33
חומר ואנטי חומר , מסע נפש, גן עדן וגיהנם, חייזרים ועבמי"ם - חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א

551 צפיות


פרשת חוקת התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:31
פרשת חוקת התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א

379 צפיות


הלכות שולחן ערוך אורח חיים 6 - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:29
הלכות שולחן ערוך אורח חיים 6 - הרב יוסף שני שליט"א

421 צפיות


גדולי ישראל לדורותם 5 - מרן בית יוסף חלק ג - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:26
גדולי ישראל לדורותם 5 - מרן בית יוסף חלק ג - הרב יוסף שני שליט"א

389 צפיות


גדולי ישראל לדורותם 4 - מרן בית יוסף חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:23
גדולי ישראל לדורותם 4 - מרן בית יוסף חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א

381 צפיות


גדולי ישראל לדורותם 3 - מרן בית יוסף חלק א - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:21
גדולי ישראל לדורותם 3 - מרן בית יוסף חלק א - הרב יוסף שני שליט"א

389 צפיות


ל"ג בעומר התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:18
ל"ג בעומר התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א

411 צפיות


פרקי אבות א - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:16
פרקי אבות א - הרב יוסף שני שליט"א

392 צפיות


ספר יהושע שיעור 8 - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:13
ספר יהושע שיעור 8 - הרב יוסף שני שליט"א

346 צפיות


שמחה וששון - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:10
שמחה וששון - הרב יוסף שני שליט"א

359 צפיות


הלכות שולחן ערוך אורח חיים 5 - ברכות השחר - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:07
חלוקת ברכות השחר לשלש ושמונה עשרה- סודם בבחינת אור ישר ואור חוזר- ענין אמירת "מודה אני" והתודה להשם וההבנה שהכל לטובה עד כדי להודות על הצער בלב שלם כעל הטוב- התודה להשם ממתיקה דינים ומשפיעה חסדים עד כדי שינוי הטבע-סוד ערירים ימותו הכתוב בתורה-מדוע תפילותינו לא מתקבלות והפתרון לכך-המעשה בשני האנשים באושוויץ עם המצה בליל פסח ושכר המצוה-ענין נקיון הנקבים כל בוקר-סוד מלביש ערומים והנותן ליעף כח- סוד רוקע הארץ על המים והמים העומדים על ההרים- ענין רוח רעה והאנרגיות השליליות-הגוף שלנו יותר רוחני מגשמי-להקפיד לנעול נעלי עור- הסבר מדוע בימינו נולדים גם זכרים שפניהם למעלה נגד מה שכתוב בגמרא

428 צפיות


גדולי ישראל לדורותם 2 - האר"י הקדוש חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:01
גדולי ישראל לדורותם 2 - האר"י הקדוש חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א

445 צפיות


עונג ונגע וחודש ניסן - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 07:58
עונג ונגע וחודש ניסן - הרב יוסף שני שליט"א

387 צפיות


קמחא דפסחא ועניין איסור חדש - חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 07:52
קמחא דפסחא ועניין איסור חדש - חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א

336 צפיות


סוד קמחא דפסחא וההשגחה העליונה - חלק א - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 07:49
סוד קמחא דפסחא וההשגחה העליונה - חלק א - הרב יוסף שני שליט"א

392 צפיות


הלכות פורים התשע"ו - חלק ג - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 07:46
י"ב שבטים ומנהגיהם השונים ושרשם בשמים-נרות שבת צריך קודם לברך ואחר כך להדליק-הלכות על הניסים-סוד עץ הדעת והיין- הלכות משלוח מנות , מתנות לאביונים וסעודת פורים-סוד שתיית היין בפורים

365 צפיות


הלכות פורים התשע"ו - חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 07:42
סוד הפסוק אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כולכם-למה מתפללים- סוד האדם והברכות שבישיבה או בעמידה-סוד הקמת ספר תורה-הסיבה מדוע גם בן תורה חייב לעשות תיקוני עוונות של האר"י אם חטא-סוד ארורה זרש וארורים כל הרשעים- סוד האחשתרנים בני הרמכים- סוד ארור המן-חיוב לחבר בגידים את סוף המגילה לעמוד וטוב שיהיה העמוד מעץ- התפירות של היריעות שיהיו משולשים.

365 צפיות


גדולי ישראל לדורותם 1 - האר"י הקדוש חלק א - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 07:36
סוד גדלות מר"ן ר' יוסף קארו והאר"יז"ל ווקורות חיי האר"י ומעשיות אודותי

362 צפיות


הלכות פורים התשע"ו - חלק א - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 07:32
הלכות ד פרשיות-וסודם- עניין אין מעבירים על המצוות-הקדמת תפילין של יד לשל ראש והטלית לתפילין-ענין התפילה על קברי הצדיקים- הלכות פרשת זכור וסודו בפרטות-ההבדלים שבין השפה העברית לשפה העוורית והשלכותיהם בהלכה-תענית אסתר-זכר למחצית השקל- דיני קריאת המגילה וזמנה- חשיבות ההנקה לתינוק כל 24 חודש-צער בעלי חיים בעופות בימינו והסכנה לאוכלם בגלל שגעונם-דיני כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון שעושים בט"ו וערי הפרזים שעושים בי"ד-עיירות המסופקות אם מוקפות או לא בכל סוג ספק שהוא חייבות על פי השולחן ערוך לעשות יומיים מספק את כל הלכות הפורים-דיני העיירות הסמוכות לעיירות המוקפין או הנראות להם

351 צפיות


הלכות שולחן ערוך לפי הקבלה אורח חיים 4 - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:56
הלכות נטילת ידים-תיאור גודל הנשמה-תמונת משה רבנו-מעשה בימינו בילד שנולד יודע את על התורה- הדבורים על כוכב שביט שאמור לשנות את העולם הם טפשות ושטות בלבד-סוד ענין האופי של בני מזל קשת.

848 צפיות


כי תשא חלק ב התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:53
כי תשא חלק ב התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א

516 צפיות


הלכות שולחן ערוך לפי הקבלה אורח חיים 3 - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:42
התפתחות ההלכה- הרי"ף הרמב"ם והרא"ש- מרן הב"י והרמ"א- החיד"א- התגלות הזוהר-רוח רעה- כרוב תרופה לסרטן ועוד מחלות ודרך הטיפול-רוח רעה של שינה ונטילת ידים של שחרית- נטילת ידים בכיור המטבח- נטילת ידים לתינוקות- לכתחילה יש להמנע מלאכול אוכל שנגעו בו בלי נטילת ידים-מי שנגע בידים של מי שלא עשה נטילת ידים בבוקר צריך ליטול ידיו שנית.

589 צפיות


פרשת כי תשא חלק א התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:39
פרשת כי תשא חלק א התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א

489 צפיות


שלשלת התורה ממתן תורה ועד ימינו חלק ה - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:37
סוד רב ושמואל וישיבות סורא ונהרדעא- סוד הטעם למה הוצרכו ישראל לגלות לבבל בדווקא- ענין ארבע מאות שנה גלות שהבטיח ה' לאברהם בברית בין הבתרים- עם ישראל הם גלגולי אנשי אטלנטיס שטבעה- הסיבה לענשי הגהינום, כף הקלע, וגלגולים- גם עיירות ואומות באים בגלגול?סוד מדת הרחמים השלש עשרה וביאורה- יבא יום שעיירות אמריקה הסמוכים לחוף יטבעו בגלל שהשלג באנטארטיקה ימס והיא תתחיל לפרוח כמו שהיתה לפני טביעת היבשת אטלנטיס- סוד ביטול הסנהדרין בא"י לאחר עשר דורות להלל הזקן ולאחר פטירת אביי ורבא בבבל-המשך הדורות עד חתימת התלמוד ותחילת "רבנן סבוראי"

625 צפיות


פרשת תרומה התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:34
פרשת תרומה התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א

479 צפיות


צדיקים שהכרתי חלק 21 - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:32
צדיקים שהכרתי חלק 21 - הרב יוסף שני שליט"א

561 צפיות


מסכת ברכות שיעור 7 - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:26
ענין השמות שנותנים ההורים-סוד נשמות אברהם ושרה ?סוד אות י' של שרי והJלפתה באות ה'- סוד אות י' שנתנה ליהושע- סוד מה שאמרו חז"ל שיעקב אבינו לא מת-

475 צפיות


צדיקים שהכרתי חלק 20 - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:24
צדיקים שהכרתי חלק 20 - הרב יוסף שני שליט"א

457 צפיות

319 כתבות (11 עמודים, 30 לעמוד)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ]

Powered By PHPNuke :: Hebrew Translation PHPNuke IL  שונה ונערך על ידי ayalla.net


זמן טעינת הדף: 0.12 שניות